2°C | Amsterdam

Hollands Kroon gaat ondanks protesten provincie het gewijzigde bestemmingsplan voor nieuwe datacenters vaststellen

MIDDENMEER – Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland hebben een flinke discussie voor de boeg wie nu eigenlijk de vergunningen voor nieuwe datacenters op Agriport mag verlenen. De provincie houdt voet bij stuk door te stellen dat niet Hollands Kroon maar de provincie de enige instantie is die dit mag doen, terwijl Hollands Kroon juist zegt dat niet de provincie maar Hollands Kroon dit moet doen.

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 deelgebied B1 gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een datacenter mogelijk aan de noordkant van het bestaande bedrijventerrein ‘Het Venster-West’ in Middenmeer.

plangebied
Rood omkaderd het plangebied van het bestemmingsplan en geel omkaderd het bestaande bedrijventerrein ‘Het Venster-west’ Het bestemmingsplan geeft planologisch ruimte aan één van de vijf lopende initiatieven voor datacenters en past in de omgevingsvisie van Hollands Kroon. Het college heeft op 13 oktober 2020 met Agriport A7 een overeenkomst gesloten waarbij het college een inspanningsverplichting heeft om de voor het plan benodigde wettelijke procedures te doorlopen.

Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 ter inzage gelegen. Binnen de inzage termijn zijn er 105 schriftelijke reacties (hierna te noemen zienswijzen) ontvangen. Een deel van de schriftelijke reacties is ingediend door meerdere indieners. Zo is de zienswijze van LTO mede ingediend namens 49 personen/bedrijven. Een aantal andere zienswijzen is ook door meerdere personen ingediend. Dit alles resulteert in 18 afzonderlijke zienswijzen.

De zienswijzen gaan over verschillende onderwerpen. In hoofdlijn gaan de zienswijzen over de wenselijkheid van datacenters, de landschappelijke inpassing, werkgelegenheid, lichthinder, energiegebruik, duurzaamheid en het gebruik van restwarmte. De ingediende zienswijzen zijn door het college in een Nota zienswijzen samengevat en voorzien van een antwoord. Deze Nota plaatst de gemeente op de website.

Het college realiseert zich dat de uitbreiding van ruimte voor datacenters gevoelig ligt. Daarom heeft het college ervoor gekozen de zienswijzen uitgebreid te beantwoorden en aanvullende informatie over de datacenterontwikkelingen op de gemeentelijke website te plaatsen. Verder heeft het college de afgelopen periode verschillende gesprekken gevoerd met organisaties die hun zorgen over deze ontwikkeling hebben geuit. Alles overwegende vraagt het college naar aanleiding van de zienswijzen aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan op een aantal punten te wijzigen ten opzichte van het ontwerp. Het gaat hierbij om de volgende wijzigingen:

  1. Verduidelijken van de aan te houden afstanden aan noordzijde van het plangebied;
  2. Verduidelijken van de toe te staane milieucategorie en bedrijfsactiviteiten;
  3. Verduidelijken dat grote energiecentrales niet zijn toegelaten;
  4. Actualiseren van de informatie opgenomen in de toelichting en bijlagen bij de toelichting.

Het college ziet in de zienswijzen geen argumenten om de bestemmingsplanprocedure te beëindigen.

De indieners van een zienswijzen krijgen een brief met informatie over de raadsvergadering en de Nota zienswijzen toegestuurd.

Vervolg

De vaststelling van een bestemmingsplan is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Volgens plan bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan voor deelgebied B1 op 27 mei 2021. De vergadering van de gemeenteraad kan via de website van de gemeente digitaal gevolgd worden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het raadsbesluit door het college voorgelegd aan de provincie. Die heeft zes weken de tijd om op de aangebrachte wijzigingen te reageren. Daarna publiceert de gemeente het genomen besluit en bestaat er de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het genomen besluit.

Als het bestemmingsplan is vastgesteld ligt er een planologisch kader voor de ontwikkeling van het gebied. Dat betekent niet dat er meteen gebouwd kan worden, daarvoor dient eerst een omgevingsvergunning te worden aangevraagd en verleend door het bevoegd gezag. Wie bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning hangt af van het bouwplan en de toegepaste installatie. In het geval van een datacenter is het opgestelde vermogen van de toegepaste noodstroom aggregaten daarvoor bepalend.

Stukken bekijken

Het ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken, zoals deze ter inzage heeft gelegen, is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

  1. Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1911.BPAgriportB1-on01

U kunt ook op www.ruimtelijkeplannen.nl op plannaam zoeken. Als u op deze website zoekt op ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ dan vindt u het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1

  1. Of zoekt u op www.ruimtelijkeplannen.nl via de kaart naar de locatie Cultuurweg 9 Middenmeer

Het ontwerp bestemmingsplan dient in samenhang gelezen te worden met de Nota zienswijzen. Deze nota wordt door de gemeente bij de vergaderstukken van de gemeenteraad (27 mei 2021) geplaatst, nadat het presidium de agenda heeft vastgesteld.

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.