Schriftelijke vragen GroenLinks over opvang vluchtelingen in Hollands Kroon

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOLLANDS KROON – Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst.

Het COA heeft op korte termijn behoefte aan minimaal 4.000 extra opvangplekken. Meer mensen vragen asiel aan dan verwacht en statushouders verblijven langer in de opvang vanwege krapte op de woningmarkt. Ook zijn er veel evacués uit Afghanistan. Zij worden tijdelijk opgevangen op noodopvanglocaties van Defensie. Als deze tijdelijke locaties sluiten, zullen ze worden opgevangen op reguliere opvanglocaties van het COA.

Ook is er dringend behoefte aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) die zonder voogd naar Nederland komen. De instroom en de bezetting van amv is hoger dan we hebben verwacht en resulteert in een steeds groter tekort aan amv-opvangplekken.

Op 28 juni 2016 heeft de raad besloten in principe in te stemmen met het realiseren van een AZC in Hollands Kroon voor 300 bewoners. Op 22 november 2016 heeft de raad besloten

 1. de randweg te Anna Paulowna aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de eventuele vestiging van een AZC;
 2. de locaties Robbenplaat Wieringerwerf en “Doppenber” Anna Paulowna als alternatieven achter de hand te houden;
 3. het college mandaat te verlenen voor verdere uitwerking wanneer de vraag naar opvang weer actueel wordt.

Vragen

 1. Erkent u noodzaak van extra opvangplekken voor asielzoekers?
 2. Bent u door COA benaderd voor het realiseren van een opvanglocatie?
  Zo ja, wanneer?
 3. Bent u voornemens het COA te benaderen voor het realiseren van een opvanglocatie?
  Zo ja, wanneer en met welk aanbod?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Is er overleg tussen de vier Noordkop gemeenten over extra opvangplekken voor asielzoekers?
  Zo ja, waar bestaat dit uit?
  Zo nee, bent u bereid dit te entameren?

Het college beantwoordt vragen van de gemeenteraad binnen dertig dagen. De antwoorden zullen worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category