Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Elshof-Zuid’, Hollands Kroon

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Hollands Kroon. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen hollandskroon
  2. stcrt-2013-8687
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Besluit genomen door: gemeenteraad, vergadering 5 maart 2013. Grondslag: artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Onderwerp: gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Elshof-Zuid”. Plangebied: Elshof-Zuid gelegen nabij multifunctionele accommodatie De Ontmoeting, de Verwachting 1 in Anna Paulowna. Doel plan: Het realiseren van woningbouw en aanvullende voorzieningen alsmede de daarbij behorende infrastructuur. Ook is de multifunctionele accommodatie De Ontmoeting in het plan opgenomen. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken van 4 april tot en met 15 mei 2013 inzien tijdens openingstijden in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting. Adres: de Verwachting 1, 1761 VM in Anna Paulowna. Wilt u meer informatie? Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 088 – 321 5000. De stukken zijn ook in te zien op www.hollandskroon.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzagetermijn hebben de volgende personen de mogelijkheid om beroep in te stellen: • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt; • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan tijdig kenbaar te maken; • belanghebbenden die geen zienswijze tegen het ontwerp hebben kenbaar gemaakt, maar die willen opkomen tegen de wijziging(en) die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht. Stuur uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor het in behandeling nemen van het beroep bent u griffierecht verschuldigd. Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl bij “griffierecht bestuursrecht”. Volgens artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Om te voorkomen dat er door dat geldige besluit een onomkeerbare situatie ontstaat, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan. Wordt dit verzoek gedaan binnen de beroepstermijn, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Stuur uw verzoek naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor het in behandeling nemen van dit verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl bij “griffierecht bestuursrecht”.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie hollandskroonactueel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen