2°C | Amsterdam

Terpstraat, Fazantstraat en winkelgebied Wieringerwerf in 2022 op de schop

WIERINGERWERF – De gemeente heeft het concept van het civieltechnisch ontwerp voor de gehele Terpstraat nagenoeg rond waardoor de verdere voorbereiding van het aanpassen van het winkelgebied in Wieringerwerf binnenkort zal worden afgerond. Daarna zal de gemeente Hollands Kroon beginnen met de aanbesteding van de werkzaamheden, dit zal tegen het einde van het jaar gaan gebeuren, waarna in 2022 de werkzaamheden van start zullen gaan.

Het programma Herstructurering Wieringerwerf dat in 2015 is gestart zal in totaal rond de 10 jaar gaan duren en zal zoals het er nu laat uitzien in 2024 nagenoeg zijn afgerond. Dan zijn in Wieringerwerf 200 woningen gerealiseerd, is het winkelgebied aangepast en is de Terpstraat compleet opnieuw ontworpen.

Voor de aansluiting van de Terpweg vanaf de brug over de Oosterterptocht tot de Terpstraat wordt aangesloten bij het ontwerp dat voor het parkeerterrein voor de winkels wordt gemaakt. Bij de Terpweg spelen ook de aansluiting van de Dr. Tamsmalaan en de Badweg een rol in verband met de ontwikkeling van Campus de Terp. Ook de aansluiting van een woningbouwontwikkeling ten zuiden van het Zuiderpark op de Terpweg moet op een goede manier tot stand gebracht worden. Voor de ontwikkeling van het woningbouwplan zijn de eerste verkennende gesprekken met de ontwikkelaar gevoerd.

Moeizame gesprekken met Rijkswaterstaat over aanbrengen geluidsscherm A7

De gemeente Hollands Kroon is met Rijkswaterstaat in gesprek over het aanbrengen van geluidsschermen langs de A7 om de inwoners van Wieringerwerf te ontlasten van het langsrazende verkeer op de A7. Ondanks dat deze gesprekken moeizaam verlopen blijft Hollands Kroon hoopvol gestemd over medewerking van Rijkswaterstaat om deze schermen langs de A7 bij Wieringerwerf te plaatsen. Hollands Kroon hoopt dat na de zomer hier meer duidelijkheid over is.

13 koopappartement De Maaier

Hollands Kroon heeft De Maaier in Wieringerwerf verkocht en de nieuwe eigenaar van De Maaier is nu bezig met de voorbereidingen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De nieuwe eigenaar heeft plannen om op de plek van De Maaier 13 koopappartementen te bouwen en een commerciële functie op de begane grond.

Voor de Werfstraat en de Verbindingsweg verloopt de planvorming voor de herinrichting voorspoedig, het is vooral de complexe eigendomsverhouding die er voor zorgt dat er nog geen uitvoerbaar plan ligt, met de eigenaar van Primalicht en zijn architecten is intensief contact over de ontwikkeling van een ontwerp voor deze locatie en Hollands Kroon hoopt nog voor de zomer een ontwerp voor deze locatie te ontvangen.

Lelypark en Ir. Ovingestraat

De plannen voor de realisatie van een Knarrenhof krijgen langzaam vorm. Dit is een woonvorm voor ‘jonge-ouderen’ en ‘oudere-jongeren’ die elkaar helpen en zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Voor deze ontwikkeling, die we van harte ondersteunen, is het perceel ten zuiden van basisschool ‘Het Baken’ in beeld. Voor de ontwikkeling is een intentieovereenkomst in voorbereiding. Informatie hierover is te vinden op de website van Knarrenhof.

Voor het gebied rondom de Ovingestraat en het Lelypark is het ontwerpbestemmingsplan gereed en dat komt voor de zomer ter inzage. Er is een start gemaakt met de onderzoeken naar de mogelijkheden voor de waterpartij. Het Hoogheemraadschap heeft hierbij ook een rol omdat zij beheerder van het water worden Onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan is ook de financiële haalbaarheid. Hiervoor wordt een grondexploitatie opgezet, die voor de zomer aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Karel Doorman-, Prinses Marijke- en Prinses Margrietstraat

De rioleringswerkzaamheden die in de Professor Granpré Molièrestraat zijn uitgevoerd hebben de weg vrijgemaakt voor de vervanging van de riolering in de Karel Doorman-, Prinses Marijke- en Prinses Margrietstraat. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Met de hierop volgende vervanging van de riolering in de Ovingestraat is het hele vervangingsprogramma in deze straten afgerond.

Campus de Terp

De planning om in de tweede helft van 2023 Campus de Terp in gebruik te nemen blijft in stand. Het projectteam dat voor de ontwikkeling is opgericht is volop aan de slag en de architecten voor school en sport zijn samen met een landschapsarchitect een samenhangend geheel aan het ontwerpen. Ook voor dit gebied wordt gewerkt aan het ter visie leggen van een ontwerpbestemmingsplan rondom de zomer van dit jaar. Om de beoogde planning te halen moet voor de zomer van 2022 met de bouw van Campus de Terp gestart zijn.

Parallel aan het ontwerpproces loopt het voorbereiden en ondertekenen van de exploitatieovereenkomsten tussen Hollands Kroon en de andere deelnemers aan Campus de Terp.

Zwembad, Zuiderzeehal en Terpgymzalen

Zwembad De Terp is in eigendom en beheer overgedragen aan de Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer. De stichting is nu geheel verantwoordelijk voor de exploitatie. Ook voor hen heeft de uitbraak van het coronavirus grote gevolgen voor het gebruik van het zwembad.

De Zuiderzeehal is aangepast en voorzien van nieuwe scheidingswanden die meervoudig gebruik mogelijk maken. Met de aankoop van de ambulancepost aan de dr. Tamsmalaan is ook een oplossing voor een fitnessruimte voor de leerlingen van Rsg Wiringherlant gevonden. De oplevering daarvan heeft recent plaats gevonden. Met de overige gebruikers zijn afspraken gemaakt voor de invulling van de beschikbare uren van de Zuiderzeehal.

Werf en Veiligheid

De bouw van het gebouw aan de Medemblikkerweg is in 2020 afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de laatste stap met het vervangen van de oude loods die nog op het terrein staat. Op het achterterrein komt dan een nieuwe loods van 600 m2 en verdwijnt de loods die nu nog op de grens van terrein en het terrein van Hollands Kroon en van Rijkswaterstaat aan de Medemblikkerweg staat.

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.