2°C | Amsterdam

Gemeenteraad Hollands Kroon kan ook in de toekomst landbouwgrond bestemmen voor datacenters

MIDDENMEER – Dit blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad van Hollands Kroon waarin zij uitlegt geeft over wie nu bevoegd is om een omgevingsvergunning af te geven, Hollands Kroon of de provincie Noord-Holland. Beiden zijn van mening dat zij de enige zijn die voor dit soort bedrijven een omgevingsvergunning mag uitgeven.

GroenLinks had hier vragen over gesteld in deze brief reageert het college op de vragen.


Vraag 1a: Vanaf wanneer zal het college handelen naar de nieuwe inzichten ten aanzien van bevoegdheid? 

Antwoord: Een inleidende opmerking vooraf: de gemeenteraad is en blijft het bestuursorgaan dat bestemmingsplannen vaststelt, en daarmee de ruimtelijke en planologische kaders voor de inrichting van de ruimte. Dat verandert niet. De kaderstellende en controlerende rol van de raad blijft dus hetzelfde.

Ter verduidelijking en aanvulling op eerder aan uw fractie beantwoorde vragen (AW PV 2109) merken wij op dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 2 maart 2021 het volgende besluit hebben genomen: Het standpunt in te nemen dat het college bevoegd is om te beslissen op een aanvraag voor omgevingsvergunning voor het oprichten van een datacenter.” (besluitpunt 8.2, GS-besluitenlijst 2 maart 2021).

Dat brengt ons tot het antwoord op uw vraag: f

Vraag 1b: Wanneer zal het college de raad inlichten over de veranderde inzichten aangaande bevoegdheid en hun consequenties met betrekking tot uitvoering, kaderstelling en controle? 

Antwoord: Met het antwoord bij vraag 1a hebben wij uw vraag over de bevoegdheid en kaderstelling verduidelijkt. Het college overlegt nog met de provincie en de omgevingsdiensten over de uitvoerende werkzaamheden en handhaving. Zodra daarover afspraken zijn gemaakt informeren wij u daarover.  

Terugkeer zeggenschap raad 

Wanneer de provincie de vergunningsverlening overneemt, dan kan het college geen rode loper beleid meer voeren. De raad kan dan nog wel vestigingsbeleid voor datacenters voeren via de vaststelling van bestemmingsplannen. Kortweg: landbouwgrond bestemmen voor datacenters.  

Vraag 2: De raad heeft met het delegatiebesluit de bevoegdheid tot het afwijken van bestemmingsplannen gedelegeerd aan het college en niet aan Gedeputeerde Staten. Mag daaruit worden afgeleid dat er met bevoegdheidswisseling niet meer zonder verklaring van geen bedenkingen kan worden afgeweken van door de raad vastgestelde bestemmingsplannen?  

Antwoord: De raad blijft het bestuursorgaan dat bestemmingsplannen vaststelt. Het besluit van GS over het bevoegd gezag verandert niets aan het delegatiebesluit en de bevoegdheden van uw raad.

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is vastgelegd hoe het technisch werkt: Als Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag zijn voor het verlenen (of weigeren) van een omgevingsvergunning, zijn zij dat ook voor het afwijken van het bestemmingsplan of inpassingsplan. In zo’n geval is voor het afwijken van het bestemmingsplan op basis van het Besluit omgevingsrecht een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) vereist.

Financiering rode loper beleid 

De raad heeft, mede via het budgetrecht, een controlerende taak ten aanzien van de efficiëntie van de uitvoering van het beleid. De gemeente ontving aanzienlijke leges voor de vergunning van datacenters. Mede daaruit is een gespecialiseerd Engelstalig rode loper team gefinancierd dat overbodig wordt wanneer de vergunningverlening door Gedeputeerde Staten is overgenomen.  

Vraag 3a: Voorziet het college consequenties voor de gemeentebegroting wanneer de vergunningverlening voor datacenters niet langer door de gemeente wordt uitgevoerd? 

Antwoord: Allereerst merken wij op dat de gemeente geen gespecialiseerd Engelstalig rode loper team heeft en dus ook niet heeft gefinancierd.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden niet begroot. Er worden leges in rekening gebracht conform de door u vastgestelde legesverordening en bijbehorende tarieventabel. De totale baten daarvan mogen niet hoger zijn dan de kosten. Als een omgevingsvergunning niet door de gemeente maar door de provincie wordt verleend, worden de bijbehorende leges uiteraard door de provincie aan de initiatiefnemer in rekening gebracht.

Vraag 3b: Ziet het college mogelijkheden om het team dat het rodeloperbeleid voor datacenters uitvoert, in te zetten voor ondernemers en burgers in Hollands Kroon? 

Antwoord: Zoals bij 3a is aangegeven heeft de gemeente geen gespecialiseerd Engelstalig rode loper team. De datacenterdossiers worden behandeld door verschillende teams in de organisatie.  Het team bedrijvigheid is er specifiek voor alle ondernemers. Team vergunningen is aanspreekpunt voor vragen van inwoners, ondernemers en instellingen over onder andere omgevingsvergunningen. In Hollands Kroon hanteren wij altijd het ‘ja, tenzij’ principe bij aanvragen voor een omgevingsvergunning, zoals uw raad in de omgevingsvisie heeft vastgelegd. Dat geldt dus voor datacenters, voor andere bedrijven en voor burgers

foto raymond rutting

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.