2°C | Amsterdam

Hollands Kroon – besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder voor De Terphoeve, Westerterpweg 28 Slootdorp

SLOOTDORP – Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders. Grondslag: artikel 83 jo artikel 110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Onderwerp: Hogere waarde Wet geluidhinder. Plangebied: Westerterpweg 28 slootdorp. Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder voor De Terphoeve, Westerterpweg 28 in Slootdorp .

De geluidbelasting vanwege de Westerterpweg is ontleend aan het akoestisch rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Woonzorgboerderij Westerterpweg van Anteagroup, d.d. 12 januari 2021, kenmerk 0463018.100 00 (definitief); Uit dit onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting vanwege verkeerslawaai op de gevel van de twee (respijt)woningen ten hoogste 53 dB Lden zal bedragen, na aftrek van 2 dB ex artikel 110g van de Wet geluidhinder; Bron- en/of overdrachtsmaatregelen in deze situatie om verkeers- en vervoerskundige, financiële en stedenbouwkundige redenen niet mogelijk zijn; De toepassing van maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluidreducerende wegdekverharding) stuit op overwegende bezwaren van financiële aard (doelmatigheid). Het verlagen van de snelheid verdraagt zich niet met de huidige functie van de weg.

De toepassing van maatregelen (een geluidsscherm of -wal) in het overdrachtsgebied (het gebied tussen de geluidsbron, de weg(en) en de gevel(s) van de woningen waarvoor hogere waarden nodig zijn) stuit op overwegende bezwaren van financiële aard. De (respijt)woningen waarvoor een hogere waarde wordt aangevraagd beschikken minimaal over één geluidluwe gevel. Hiermee wordt voldaan de in de beleidsregel hogere grenswaarden van de gemeente Hollands Kroon opgenomen beleidsuitspraak: Bij een hogere grenswaarde zal met betrekking tot geluidgevoelige bestemmingen tenminste één geluidsluwe gevel aanwezig moeten zijn. Overeenkomstig artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhinder in stedelijk gebied een hogere waarde kan worden vastgesteld voor een nog te bouwen woongebouw en dat de geluidbelasting vanwege een bestaande weg in deze situatie de waarde van 63 dB Lden bij nieuwbouw niet te boven mag gaan;

Ter inzage

De stukken van dit besluit liggen met ingang van14 06-2021 gedurende zes weken ter inzage. Het besluit met bijbehorende stukken kunt u opvragen via [email protected]. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 321 5000.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden die hunz schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze besluit hogere waarde Wet geluidhinder voor De Terphoeve, Westerterpweg 28 Slootdorp’. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken een afspraak maken met het team vergunningen via telefoonnummer 088 321 5000. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.