LADA luisterde in Nieuwe Niedorp

Hollands Kroon – Op de openbare fractievergadering van maandag 14 maart in sportzaal De Snip in Nieuwe Niedorp waren twee insprekers, de heer De Beurs namens de FNV en mevrouw Hiemstra namens de Werkgroep Pilot kleinschalige opvang vluchtelingen. De werkgroep RMO uit Lutjewinkel behoort tot de vaste bezoekers en kwam de fractie bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het dossier Campina. De vergadering werd besloten met een korte uiteenzetting door de heer van Essen over de bouw van de energieneutrale sportzaal waarna de aanwezigen een rondleiding kregen.
Huishoudelijke hulp
De heer De Beurs bracht de bekende bezwaren van de FNV tegen het beleid van Hollands Kroon om de huishoudelijke hulp 1 af te schaffen, nogmaals onder de aandacht. Hij vraagt dit besluit terug te draaien. Aanpassing van het beleid zou tot een oplossing kunnen leiden voor de problemen die zouden ontstaan. Wethouder Westerkamp geeft aan dat het uitgangspunt voor Hollands Kroon is zorg op maat leveren. Waar zorg nodig is, komt zorg. Waar mensen het zelf kunnen organiseren, doen ze dit zelf. Waar mensen de geïndiceerde zorg niet kunnen betalen, verleent de gemeente bijzondere bijstand. Met name het aanbestedingstraject met één zorgpartij zorgt voor verschil van mening. Maatwerk is het belangrijkst. Er blijft de vraag of de FNV de aanbestedingseisen heeft bekeken. De heer de Beurs houdt vast aan zijn eerdere uitspraak: “Er zijn nu mensen die niet meer krijgen wat ze voorheen kregen”.
Kleinschalige vluchtelingenopvang
Mevrouw Hiemstra geeft een uiteenzetting van de plannen van de stichting en vraagt naar de mening van de fractie. De fractie staat volledig achter deze plannen. LADA heeft in het vluchtelingendebat gepleit voor kleinschalige opvang zoals verwoord is in het manifest van Vluchtelingenwerk. In een motie werd het college gevraagd om bij het COA te pleiten om een pilot in Hollands Kroon uit te voeren voor kleinschalige opvang. Het uitgangspunt is dat teveel mensen te lang in de opvang zitten wat een goede integratie in de weg staat. In Niedorp staan panden leeg waarvan het gebouw van Parlan geschikt is voor een kleinschalige opvang. Het COA is nu aan zet, met het college van B&W en de initiatiefnemers. De heer Kerkhoven geeft aan dat er een omissie is bij de plannen. Veelal worden de omwonenden vergeten, zo lijkt het. Initiatiefnemer en wethouder geven aan dat dit gebeurt op het moment dat duidelijkheid is in de plannen. Dan zal er gericht met de inwoners gesproken worden en hen actief bij de plannen betrekken. Er is nog een gesprek over het vrijhouden van woningen voor statushouders. In Winkel gaat het verhaal rond dat heel Winkelmade vrijgemaakt gaat worden voor of vluchtelingen of asielzoekers? Hier zal navraag gedaan worden.
Ontsluitingsweg Campina
De heer Groot geeft aan de raad een brief (IS05) van de werkgroep heeft ontvangen.. De vraag is wat de buurtgroep van LADA kan verwachten. De heer Groot geeft aan dat wethouder Groot zich meer zou kunnen inspannen door contact te zoeken met de provincie. Kan LADA bijvoorbeeld een motie hiertoe indienen? De buurtgroep trekt de tellingen in twijfel, zijn deze wel objectief? Het onderzoek lijkt niet goed. De heer van Essen geeft aan dat de manager alleen bezig is met kaas, niet met vervoer. Een gesprek tussen vervoerders, managers, gemeente en buurtgroep om de meerkosten van omrijden in kaart te brengen lijkt hem de aangewezen weg om verder te komen. Dan kan er door rekenen misschien toch een weg uitkomen. Fractievoorzitter Henk van Gameren en fractiesecretaris Peter Couwenhoven gaan praten met wethouder Groot om te kijken of het college een actieve rol kan spelen om alle partijen rond de tafel te krijgen. Getracht wordt om de dit gesprek voor de komende raadsvergadering te voeren.
Waddenpoort
Fractielid Henk-Jan Wittink gaat hiermee aan de gang. Deze week is er een informatieavond voor de raad. Als daar aanleiding toe is zal LADA vragen om een beeldvormende bijeenkomst met de bevolking in Den Oever.
Oranje bak
Mooie discussie over de extra rolcontainer waarin plastic, drankenkartons en blik verzameld kan worden om een nog beter afvalsch eiding mogelijk te maken waarbij de kosten voor de afvalheffing omlaag zullen gaan.. Met Argu-app kunnen inwoners hun argumenten kwijt over leegfrequenties, andere bakken, et cetera. Er is een uitgebreide discussie opgang gekomen.
Bibliotheek
In de rondvraag wordt gevraag of het klopt dat de bibliotheek in Niedorp te koop staat. Wethouder Westerkamp bevestigt dat. Met de bibliotheek wordt gekeken naar andere huisvesting waarbij scholen of buurtcentra een optie zijn.

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs