Verkeersbesluit voor het instellen van 30 km/u zones Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA – Verkeersbesluit voor het instellen van een 30 km/u zone door op de J.C. Geerligslaan, de Wethouder Hooimeijerlaan, de Meester dr. Jonkerlaan en de Cornelis Keijzerlaan een zone-overgang in te stellen, te Anna Paulowna. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon zijn op grond van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Overwegingen

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om op de J.C. Geerligslaan, de Wethouder Hooimeijerlaan, de Meester dr. Jonkerlaan en de Cornelis Keijzerlaan een zone-overgang in te stellen naar 30 km/u, doormiddel van bord A1(zone) en A2(zone). Op de J.C. Geerligslaan worden ook drempels aangebracht en versmallingen. E.e.a. zoals aangegeven in de bijlagen.

Met het bovenstaande wordt beoogd dat het verkeer 30 km/u gaat rijden op de aangegeven wegen.

Belangenafweging

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er op 7 oktober 2021 overleg geweest met de gemandateerde van de politiechef, eenheid Noord-Holland, en deze kan instemmen met bovengenoemde maatregel.

Awb-procedure

Er heeft geen ontwerpbesluit ter inzage gelegen.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om op de J.C. Geerligslaan, de Wethouder Hooimeijerlaan, de Meester dr. Jonkerlaan en de Cornelis Keijzerlaan, te Anna Paulowna, een zone-overgang in te stellen naar 30km/u.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na verzending bezwaar indienen via de website www.hollandskroon.nl/bezwaar-maken. Tijdens de bezwaarprocedure blijft het genomen besluit van kracht.

Meer informatie over de behandeling van uw bezwaarschrift kunt u vinden op www.hollandskroon.nl/bezwaar-maken.

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Dit kan alleen als u ook bezwaar maakt bij de gemeente. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs