Dijkversterking Den Oever

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Den Oever – De 900 meter lange Havendijk in Den Oever voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze dijk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Hollands Kroon, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en een actieve adviesgroep die onder andere de bewoners, bedrijven en belangenorganisaties vertegenwoordigt.
In de periode 2017-2019 versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de Havendijk in Den Oever. De 900 meter lange dijk in Den Oever voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is niet hoog genoeg, waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan. Ook voor de stabiliteit moeten we maatregelen treffen.
Op deze pagina kunt u per locatie lezen wat de plannen zijn. In de omgeving van Den Oever lopen naast de dijkversterking Den Oever nog twee projecten van de gemeente Hollands Kroon en Rijkswaterstaat, te weten:project Waddenpoort en De Afsluitdijk.
Op dit moment bevindt Project dijkversterking Den Oever nog in de planvormingsfase. We werken op dit moment aan het ontwerpprojectplan. Deze gaat in het voorjaar van 2016 ter inzage. Als het projectplan definitief is gaat de opdrachtnemer realisatie (de aannemer) het definitieve projectplan verder optimaliseren binnen de in het ontwerpprojectplan vastgestelde kaders.

Planning

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) versterkt in de periode 2017-2019 de Havendijk in Den Oever. Hoe ziet de planning van de voorbereidingen en de werkzaamheden eruit?

Maart 2016 Planproducten, waaronder ontwerp-projectplan en MER worden behandeld in Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland
Maart 2016 Ter inzage legging planproducten
2e helft 2016 Bestuur verwerkt inspraak en stelt planproducten definitief vast
2016 Selecteren Opdrachtnemer Realisatie
2016/2017 Gunning
2017 Start uitvoering
2019 Havendijk Den Oever veilig

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.
De planproducten
De dijkversterkingsplannen staan beschreven in planproducten. De planproducten bestaan uit het ontwerp-projectplan, de milieueffectrapportage en ontwerp-beschikkingen. Op deze stukken is inspraak mogelijk tijdens de periode van ter inzagelegging.
De plannen liggen in het voorjaar van 2016 ter inzage. Iedereen die dat wil, kan dan reageren op het ontwerp- projectplan en de andere concept-stukken.
De inspraakreacties worden verwerkt in de definitieve stukken, die het bestuur vervolgens vaststelt. Daarna kan de uitvoering starten.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category